Lord Krishna Temple, Gopalapuram, Chennai 600086, India.